Depersonalization Support Forum banner

llie as a terrible dream

316 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Buran
Бих го нарекъл така. това е ужасно преживяване. Ето моята история. Есичко започна, когато бях на 12 години. сега съм на 40. Все още тази гадост ме преследва. но имам и добри новини. Научих се да живея така. Мога да кажа, че е с мен почти през целия си съзнателен живот. Бях решен да разбера какво е и как се лекува. Завършил съм медицина. Сега съм лекар. но все още нямам окончателно разбиране за дереализацията. пробвах антидепресанти, плюс антиепилептици и понякога за симптоматично лечение и бензодиазепини. Получих парадокс. когато не изпитвам дереализация/деперсонализация в продължение на няколко месеца, се чувствам много странно. сякаш ми липсваш, стана част от мен. трудно ми е да живея без нея. Имам го през целия си живот. вече е част от мен
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top