Depersonalization Support Forum banner

Finally - lopultakin

187 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Leevi1212

Finally I feeling better. It has been terrible diffcult 5 weeks with dp. But now I feeling much better. I´m feeling about 80 % normal.

Vihdoinkin olo on parantunut, vaikka joitakin huonompiakin hetkiä on. Pääosin fiilis on ollut selvästi parempaan päin, vaikka ihan normaali olo ei olekaan. Tällä vauhdilla tämä dp-jakso on ohi viikon sisällä.
Vaikea sanoa mikä on tuonut käänteen...lepo, kilpirauhaslääke, jne. Pääasia, että olo paranee.
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top