Depersonalization Support Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Discussion
    I have MTHFR, MTRR, PEMT, COMT, MAOA, SLC19A1 gene mutations ... so I'm prone towards stress. I also have a narcissistic father and an anxious mother, so I've developed depersonalization disorder in an elementary school, due to all the emotional neglect. DP came and went, but it was recently...
  2. Treatment Options
    Ahoj gejovia! Ospravedlňujeme sa za to, že nie som dobrý anglický Som z Európy. Mám depersonalizáciu viac ako rok. Stratil som svoju prácu, spoločenský život, priateľov a najmä ja a môj život ... všetko . Necítim sa, ale prežil som každý deň. To je peklo, každý deň a najhoršia vec v mojom...
1-2 of 2 Results
Top